profin insurance advisors and brokers - duurzame energie
Plan voor zonnevelden in Vathorst

Plan voor zonnevelden in Vathorst

Het Amersfoortse bedrijf Profin Sustainable Energy Solutions heeft plannen om zonnevelden aan te leggen in Vathorst, in het gebied Over de Laak.

Klik hier voor het laatste nieuws

Amersfoorters willen dat de stad ook voor toekomstige generaties leefbaar en aantrekkelijk blijft. Een van de ambities om dat voor elkaar te krijgen is dat de stad in 2030 een CO2-neutraal en klimaatsbestendige is. Hiervoor moet alle gebruikte energie schoon zijn opgewekt. Die keuze heeft gevolgen voor de manier waarop we met onze ruimte om gaan.

Een duurzame manier van energie opwekken is het aanleggen van zonnevelden. De gemeenteraad heeft op 23 mei 2017 een aantal gebieden in Vathorst aangewezen als mogelijke locaties voor zonnevelden. Een zonneveld is een veld met een grote hoeveelheid zonnepanelen. Deze wekken schone energie op, door het licht van de zon om te zetten in elektriciteit. Mogelijke gebieden zijn: Vathorst West, Over de Laak (Vathorst-Noord), Smink afvalverwerking en de geluidswal A1 Vathorst. Naast het aanwijzen van mogelijke locaties heeft de raad ook een aantal voorwaarden bepaald waaraan initiatiefnemers van zonnevelden zich moeten houden, zoals zorgvuldige landschappelijke inpassing en het compenseren van gevolgen voor flora en fauna.

Zonnevelden in Over de Laak

Een van de mogelijke locaties voor zonnevelden is het gebied Over de Laak (tussen het riviertje De Laak en Nijkerk) dat zo’n 145 hectare beslaat. De gemeente is eigenaar van drie percelen met een omvang van circa 36 hectare, de overige gronden zijn in handen van private grondeigenaren en particulieren. Op deze gronden is het beperkt mogelijk om zonnevelden aan te leggen als een initiatiefnemer voldoet aan voorwaarden die de gemeenteraad heeft vastgesteld. En in het kader van de Ontwikkelingsvisie Over de Laak zijn er nog aanvullende randvoorwaarden, zoals meerwaarde voor natuur en recreatie, toegankelijkheid van het gebied, behoud van landschappelijke structuren e.d..

De ontwikkelingsvisie is een visie voor het totale gebied Over de Laak en is in 2016 samen met bewoners en belanghebbenden tot stand gekomen. Het is een visie waarbij een paar zaken voorop staan: ruimte voor lichte recreatie, nieuwe natuur en behoud van de kwaliteiten van het polderlandschap. Op dit moment zijn we voor de drie gemeentelijke gebieden (’t Hammetje, Waterrijk en Speelpolder) bezig om deze om te vormen tot groen recreatiegebied. Voor de overige gronden zijn wij afhankelijk van de medewerking van private en particuliere grondeigenaren.

Proces

Voor het gebied Over de Laak geldt het bestemmingsplan ‘Hooglanderveen en Vathorst’. Hierin is de aanleg van zonnevelden nog niet mogelijk gemaakt. Dit betekent dat het bestemmingsplan moet worden aangepast.  Om dit mogelijk te maken, moet een initiatiefnemer van zonnevelden een verzoek tot afgifte van een omgevingsvergunning bij de gemeente indienen. Een voorwaarde die hieraan is gekoppeld is afstemming met belanghebbenden en onderzoek naar draagvlak voor het initiatief onder bewoners.  In de procedure voor wijzigen van het bestemmingsplan is het altijd mogelijk om bezwaar in te dienen bij de gemeente na publicatie in de gemeentelijke Stadsberichten in huis-aan-huisblad De Stad Amersfoort.  

Documentatie

Interview Hans Kursten (Profin Green) over zonnevelden in Vathorst

Verslag inloopbijeenkomst

Informatiepanelen inloopbijeenkomst (24-01-2018)

Video Dorps-tv Hooglanderveen

Projectpagina Gemeente Amersfoort inzake Over de Laak

Artikel AD Zonnepark in de stad voor 3000 huishoudens (december 2014)

Zonnepark Vathorst Noord heeft geen negatieve gevolgen voor lokale ecologie (rapport Bureau Waardenburg) 

Wilt u verder op de hoogte gehouden worden door Profin over hun initiatief dan kunt u zich aanmelden via duurzaam@profingreen.com.

Bron: https://www.amersfoort.nl/nieuws/plan-voor-zonnevelden-in-vathorst.htm

Deze pagina delen/doorsturen op social media  delen
 social media