profin insurance advisors and brokers - duurzame energie
Zonnepark Vathorst Noord heeft geen negatieve gevolgen voor lokale ecologie

Zonnepark Vathorst Noord heeft geen negatieve gevolgen voor lokale ecologie

Amersfoort heeft de ambitie om in 2030 een CO2 neutrale stad te zijn. Belangrijke stappen om dit doel te behalen zijn het ontwikkelen van windparken en zonne- energievelden. Profin sustainable energy solutions (Profin) is bezig met het ontwikkelen van zonnepark ‘Zonnevelden Vathorst Noord’. Het zonnepark komt te liggen in Over de Laak, een gebied waar geïnvesteerd zal worden in nieuwe recreatieve voorzieningen en natuur. Profin wil weten of deze ingreep effecten kan hebben op beschermde soorten en Natura 2000-gebieden en of significante effecten op deze gebieden op voorhand kunnen worden uitgesloten.

Profin heeft Bureau Waardenburg opdracht verstrekt om de voorgenomen ingreep te toetsen aan de Wet natuurbescherming. In voorliggend rapport zijn de effecten van de voorgenomen ingreep op beschermde soorten en Natura 2000-gebieden beoordeeld in het kader van de Wet natuurbescherming. Voor zover negatieve effecten aan de orde zijn, zijn maatregelen aangegeven om negatieve effecten op beschermde soorten en Natura 2000-gebieden te voorkomen of te verzachten

Dit rapport is te beschouwen als de oriëntatiefase van de Passende beoordeling, zoals omschreven in de Wet natuurbescherming. 

Klik hier om het rapport in te zien.

Deze pagina delen/doorsturen op social media  delen
 social media